· 

KOPERTA ŻYCIA - program lokalny

WARTO ZADBAĆ O SWOICH BLISKICH 

 

    "Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach realizuje program „Koperta życia”. Założeniem programu jest szybie udzielenie pomocy osobom wieku powyżej 60 roku życia, w przypadku konieczności wezwania ratowników medycznych, w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia lub w trakcie wizyty lekarskiej w domu. Projekt jest pierwszą wdrożoną do realizacji inicjatywą Gminnej Rady Seniorów w Czechowicach Dziedzicach.

 

      "Koperta życia” to pakiet składający się z karty informacyjnej, koperty i naklejki na lodówkę. Karta informacyjna jest źródłem informacji dla ratowników medycznych lub innych służb ratowniczych. Zawiera ona informacje o stanie zdrowia osoby, przyjmowanych lekach oraz kontakt do najbliższych. Koperta wraz z wypełnioną kartą ma być przechowywana w lodówce, na drzwiach której w widocznym miejscu należy umieścić naklejkę o udziale w programie „Koperta życia”. Karta informacyjna powinna być aktualizowana nie rzadziej niż raz w roku oraz zaraz po zmianie leków czy rozpoznaniu innych schorzeń.

 

     W celu przystąpienia do programu należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Kolejowej 37 w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, wtorek i środa 7-15; czwartek 7-17; piątek 7-13.

 

     Pakiet będzie wydawany po okazaniu dowodu osobistego, podpisaniu odbioru karty i regulaminu programu. Osoby samotne, które mają trudności w poruszaniu się mogą zgłosić telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej (32 215 44 09, 32 215 23 88, 215 50 98) chęć przystąpienia do programu i nabycia pakietu „Koperta życia”. W tym przypadku pakiet zostanie dostarczony przez pracownika socjalnego.

 

  Osoby, które nie ukończyły 60 roku życia mogą indywidualnie zakupić proponowany pakiet na stronie http://www.kopertazycia.pl/ wypełnić i umieścić w lodówce.

 

   Osoby udzielające informacji na temat programu oraz wydające kartę: Małgorzata Brunowska, Katarzyna Krzyścin."

 

(http://www.czechowice-dziedzice.pl/www_3.0/aktualnosc-55-2055-program_lokalny_koperta_zycia.html)