· 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Jaki znak Twój? - Orzeł Biały” pod Patronatem Starosty Bielskiego

   Według legendy, założyciel państwa Polan, Lech, podczas popasu zobaczył imponujące gniazdo na drzewie, a w nim białego orła z dwoma pisklętami. Nagle orzeł rozpostarł skrzydła na tle nieba czerwonego od zachodzącego słońca. Lech zachwycił się, postanowił tam osiąść, umieścił orła w swym herbie, a miejsce na pamiątkę nazwał „Gniezdnem”.  Historia ta spisana została w „Kronice Wielkopolskiej” w 1273r.

   Początki Orła Białego, jako późniejszego symbolu państwa, sięgają początków powstania państwa polskiego i związane są z pierwszą rządzącą dynastią Piastów. Orzeł jako herb dynastii występował najczęściej na monetach, pieczęciach, elementach uzbrojenia i chorągwiach. Jako oficjalny herb całego państwa polskiego zaczął być używany od 1295 przez Przemysława II.

   W świadomości narodu Orzeł Biały w koronie utrwalił się jako znak tożsamości narodowej Polaków. Był z nami zarówno w okresach świetności, wielkiej potęgi i chwały, jak też i utraty niepodległości oraz zniewolenia. Orzeł Biały symbolizuje wszystko co polskie, wszystko co wiąże się z miłością do Ojczyzny i z wielkim patriotyzmem. To znak naszej tożsamości i poczucia dumy narodowej.

   W nawiązaniu do rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości właśnie Orzeł Biały jest motywem przewodnim Konkursu, w zamyśle którego ma on być inspiracją dla własnych poszukiwań twórczych, szerokiej interpretacji tematu z poszanowaniem historii, wizerunku i symbolu godła polskiego.

   Istotą Konkursu jest spojrzenie na wizerunek Orła Białego z różnych perspektywy:

- historycznej, jego ewolucji w dziejach Polski,

-artystycznej, jak ujmowali ten motyw malarze, rzeźbiarze, czy też literaci,

-społecznej, jak i gdzie prezentowany jest wizerunek godła.

 

I. ORGANIZATORZY KONKURSU: Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.”, 

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.

 

II. CELE KONKURSU:

1. Rozwijanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży oraz pogłębianie wiedzy na temat historii naszej Ojczyzny oraz symboli narodowych.

2. Budowanie tożsamości narodowej i świadomości historycznej.

3. Kształtowanie poszanowania wobec symboli narodowych, tradycji i osiągnięć poprzednich pokoleń.

4. Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia, zdolności plastycznych, kształtowanie wyobraźni i poczucia estetyki.

5. Integracja środowisk szkolnych..

 

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie październik/listopad 2018r.

Termin składania prac w świetlicy do 25 listopada!

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:

• klasy 1-3 szkół podstawowych

• klasy 7,8 szkół podstawowych i III gimnazjum

 

3. Uczestnik Konkursu przedstawia jedną pracę, dopuszczalne prace indywidualne – nie zbiorowe.

4. Technika dowolna: malarstwo, grafika warsztatowa , grafika komputerowa, rysunek, małe formy przestrzenne/rzeźbiarskie, ceramika, techniki mieszane, fotografia.

5. Format dowolny (min. A4).

6. Organizatorzy proszą o nadsyłanie prac spełniających warunki ekspozycyjne (dobrze zabezpieczone, nie sypiące się – wyklucza się wyklejanki z sypkich materiałów).

7. Praca może być wykonana w formie: obrazu, rysunku, plakatu, projektu znaczka pocztowego, pocztówki, książki, rzeźby, płaskorzeźby.

Warunkiem udziału w Konkursie jest podpisanie przez rodzica / opiekuna dziecka biorącego udział w Konkursie i złożenie wraz z pracą plastyczną „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” oraz „Klauzuli Informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych” – załączniki rozdam po oddaniu pracy.

   ZAPRASZAM DO UDZIAŁU! 

Można zgłosić się po materiały i projektować razem pomysły na pracę  !

                                                                                  Szkolny koordynator konkursu:

                                                                                   Katarzyna Kościelny