· 

KONKURSU PLASTYCZNEGO : „Wiosenne kwiaty”.

REGULAMIN  ŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  : „Wiosenne kwiaty”.

Konkurs dla wychowanków świetlic szkolnych.

Organizator:  Świetlica szkolna  Szkoły Podstawowej nr 8 im. Janusza Kusocińskiego

                       w Czechowicach-Dziedzicach

 

Cele konkursu:

1. Zainteresowanie uczniów zmianami  zachodzącymi w przyrodzie.

2. Zwrócenie uwagi na bogactwo i różnorodność przyrody.

3. Odkrywanie pięknych miejsc wokół siebie.

4. Rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych. 

5. Kształtowanie wyobraźni i poczucia estetyki. 

6. Integracja środowisk świetlic szkolnych.

 

Założenia organizacyjne:

 

1. Termin oddawania prac upływa w dniu 20.03.2020 roku.

2. Miejsce składania prac :

świetlica i sekretariat Szkoły Podstawowej nr 8 im. J. Kusocińskiego

w Czechowicach- Dziedzicach

ul. Targowa 6. tel. 32/2153647 wew. 13

3. Technika: dowolna, format A4

4.  Kategorie wiekowe:

·         Kl.1-3 szkół podstawowych

·         Kl.4-6 szkół podstawowych

·         Kl.7-8 szkół podstawowych

 

5.   Uczestnik konkursu przedstawia jedną pracę ,wykonaną indywidualnie.

6.   Każda praca na odwrocie musi mieć „metryczkę”: imię i nazwisko autora, klasę, pieczątkę szkoły       oraz imię i nazwisko opiekuna.

7.   Praca jest monitorowana i koordynowana przez szkolne świetlice ,tym samym przyjmuje się i jest jednoznaczne, że szkoła danego ucznia dysponuje „Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” oraz „Klauzuli Informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych” podpisanych przez Rodzica/opiekuna prawnego ucznia-autora pracy konkursowej.

8.   O rozstrzygnięciu konkursu  i ogłoszeniu wyników szkoły zostaną poinformowane

telefonicznie lub mailowo.  Wyniki zostaną zamieszczone na stronie Organizatora.      

 

Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora. Autorzy prac przenoszą na Organizatora prawa autorskie oraz prawo do publikacji na stronie internetowej.

 

Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

 

Uczestnik Konkursu zgadza się na ekspozycje pracy na wystawie i na stronie internetowej Organizatora.

 

W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator.

Telefon kontaktowy: Katarzyna Kościelny 32.2153647 wew. 13 lub 692486015.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE