Historia Szkoły

WALKA O SZKOŁĘ I JEJ BUDOWA

Potrzebę budowy szkoły podstawowej w centrum miasta dostrzeżono już w latach sześćdziesiątych. Sytuację najlepiej przedstawia: ,,Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Narodowej, Prezydium za okres kadencji 1965-1969’’. Czytamy w nim:,, W okresie minionych lat stan ilościowy szkół nie zwiększył się. Uczniów 3600- 3800 co stanowi 14% ogólnej ilości mieszkańców (...). Jednak rozmieszczenie szkół na obszarze miasta jest niekorzystne, ponieważ istnieje nienormalne przeciążenie szkół w centrum miasta, a przede wszystkim w SP nr 4 i 5.(...), gdzie nauka odbywa się na 3 zmianach do godz. 18’’.
Uchwałą Nr IX/20/70 MRN z 22.I. 1970r. zadecydowano o powołaniu do życia Społecznego Komitetu Budowy Szkoły, który miał koordynować działalność władz i instytucji w celu realizacji tej inwestycji. Środki na inwestycję zostały zapisane w budżecie wojewódzkim. Inwestycję rozpoczęto mimo kryzysu lat 60/70, a to dzięki determinacji mieszkańców miasta. Pewnego dnia od radnego WRN w Katowicach T. Jonkisza nadeszła informacja o wstrzymaniu wszystkich zaplanowanych, a nie rozpoczętych budów. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej i władze miasta zleciły, obawiając się wstrzymania inwestycji, aby w ciągu tygodnia wylano fundamenty. Przybyła komisja z województwa stwierdziła, że budowa ruszyła (relacja  H. Czadra).
Szkoła podstawowa powstała na terenie Osiedla Bieruta I i Bieruta II przy ul.Bieruta. Wykonawcą było przedsiębiorstwo Kombinat Budownictwa Ogólnego “Beskid” w Bielsko-Biała Projekt realizowało Biuro Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Miejskiego “Miastoprojekt” w Katowicach, autorem projektu był inż. arch. T. Sadowski. Koszt inwestycji wyniósł “w granicach 15,5 mln zł”, a “pomoce naukowe zakupiono za 160 000 zł”.( Inf.” Do budżetu i planu gospodarczego za rok 1972”,Pr.MRN). Wielkość obiektu jest imponująca jak na owe czasy: “...liczy 18 izb lekcyjnych na 19 oddziałów, 5 pracowni i sala gimnastyczna” (PRM). Istnieje również boisko o wymiarach piłki ręcznej. Zabrakło tylko basenu, który zgodnie z projektem miał powstać.
Po uruchomieniu szkoły we wrześniu 1972 r. poprawiła się automatycznie sytuacja w sąsiednich placówkach. Do nowego obiektu przeszło 154 dzieci z SP nr 4 i 248 z SP nr 5. Ogółem szkoła liczyła 630 uczniów w 19 oddziałach.

 PIERWSZY DZIEŃ...

Inauguracja roku szkolnego miała miejsce 1.09.1972r. o godz. 8.00. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele zakładów pracy. KW PZPR reprezentował poseł na Sejm dr T. Pyka. Zaproszenie na otwarcie szkoły zostało skierowane do członka Rady Państwa PRL gen. bryg. J. Ziętka. Nie mogąc wziąć udziału w uroczystości przekazał list:
Uroczystość otworzył i prowadził pierwszy dyrektor szkoły Józef Siąkała.
Radę Pedagogiczną stanowiło 24 nauczycieli w tym 21 zatrudnionych na pełnym etacie, 1 bibliotekarka, kierownik świetlicy, 1 osoba w bibliotece na ½ etatu.
Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 1872/73
-rok szkolny dzielił się na 3 semestry: I-13 tygodni, II-12 tygodni, III-13-14 tygodni
-praca nauczyciela zamykała się pensum 26 godz. tygodniowo z pracującą sobotą
-decyzja RP: dwa dni w tygodniu czwartek i sobota to dni wolne od zadawania prac domowych.

Szkołę Podstawową w tym roku zakończyła tylko jedna klasa ósma, która niemal w całości przeszła z SP nr 5, a wychowawcą była p. C. Zajączkowska.

 ROK 1973/74

Szkoła otrzymuje imię Bolesława Bieruta.
Praca placówki zdominowana jest przygotowaniami do nadania jej imienia.
Środowisko lokalne proponuje, aby szkoła przyjęła imię M. Kopernika nawiązując do obchodów “Roku Kopernikowskiego” lub “Ratowników Rafinerii Nafty”(VI.1971r - wybuchł pożar w Zakładach Rafineryjnych w Czech.-Dz., zginęło wielu strażaków i pracowników zakładu). Decyzja władz była jednoznaczna: “Do szkoły przyszła decyzja w sprawie nadania imienia B. Bieruta  w IV.1974r. Imię to jest związane z XXX-leciem PRL” (Pr.R.P.15.III 1974). Powołano Komitet Organizacyjny w składzie: inż. Antonik, inż. Razowski, inż. Szafran, Hereda.
Uroczystość odbyła się 18.IV 1974r. Przybyli przedstawiciele miasta i władz oświatowych: insp. szkolny mgr  I. Kania, naczelnik miasta L. Mikołajczyk, I sekretarz KM PZPR M. Szczotka, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego z przewodniczącym mgr inż. Wobikiem.
Młodzież szkoły, w trakcie uroczystości, na ręce Inspektora Oświaty złożyła następujące oświadczenie: “czyn podjęty przez dzieci   i młodzież na XXX-lecie PRL(...). Wartość zadeklamowanych naszych czynów wynosi 55 tyś. zł., w tym 46 tyś. zł na rzecz szkoły, 13 tyś. zł na rzecz miasta”
Z okazji święta 1.V 1974r. wręczono odznaki “wzorowy uczeń”: 8a) L. Skiba, 7b) A. Cora, 7a) A.Hess, 6c)  M. Klusek, 6b) J . Polska, 6a) M. Wilczek, 5b) B. Zolich, 4c) K. Kawa, 1c) J. Wójcik

 REFORMA !

ROK 1974/75

Zapowiadane są ogromne zmiany w systemie oświaty. Pojawia się Ustawa Sejmowa “ O rozwoju systemu Oświaty”, gdzie filarem jest “ Program stopniowego upowszechniania wykształcenia średniego i reforma edukacji narodowej” (*12.IV 1973r). Nakreślono strukturę średniego powszechnego wykształcenia od 7 roku życia do 17 lat, z wychowaniem przedszkolnym i ognisk przedszkolnych.
Te propozycje wyznaczyły dużą rolę SP nr 8- placówka musiała się stać szkołą środowiskową. Miało to nastąpić poprzez połączenie SP 5 z SP 8 w jeden organizm . W SP 5 miały się uczyć kl. I-III lub I-IV. Działalność 10-latek miała się rozpocząć w roku szkolnym 1978/79. W związku z tym 2- krotnie doszło do konferencji Rad Pedagogicznych szkół znajdujących się w centrum miasta, to jest SP 4,5 i 8.
Planowane inwestycje:

 • wybudowanie auli, szatni centralnej, radiofonizacja i tworzenie pracowni.

Ten rok również przyniósł zmianę na stanowisku dyrektora szkoły. Odszedł mgr J. Siąkała, zaangażowany zarówno w budowę jak  i rozruch szkoły.
Na stanowisko kierownicze został powołany E. Zakrzewski zaanonsowany przez inspektora oświaty mgr  R. Gorke (PRL 15.VIII 1975r).

 POŻEGNANIE DYREKTORA

Konferencja podsumowująca rok szkolny 1983/84, która odbyła się 28.VI po raz ostatni była prowadzona przez dyrektora E. Zakrzewskiego. Po 12-latach “dyrektorowania” odchodził na emeryturę. Słowa skierowane do Grona Pedagogicznego mogą stanowić motto pracy pedagogicznej:
“Bądźcie dla dzieci prawdziwą matką i prawdziwym ojcem. Szukajcie takich metod i takich dróg, by Was dzieci kochały. Nieście im codzienny uśmiech, cieszcie się z nimi, gdy jest okazja i smućcie się z nimi, gdy zajdzie potrzeba”
Jak donosi Kronika Szkoły ostatnie spotkanie młodzieży z Panem Dyrektorem miało miejsce 18.VI 1984r. Oto ostatnie słowa skierowane do młodzieży: “To co Wam dziś powiem, niech to będzie moja ostatnia lekcja wychowawcza dyrektora odchodzącego na emeryturę-oprócz zawodu wybieraj swoich przyjaciół, koleżanki, kolegów. Od tego wyboru będzie zależała wasza przyszłość”.

 ROK SZKOLNY 1984/85

SP nr 8 w rok szkolny 1984/85 wchodzi pod kierownictwem mgr E. Woźniaka, który określa ramy pracy szkoły.
We wszystkich szkołach Polski trwa akcja pod hasłem “Narodowy Czyn Pomocy Szkole”. Zgodnie z tym Komitet Rodzicielski ustala harmonogram prac. Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego J. Antonik określił potrzebę:

 •     budowa nowej szatni(1985-87)
 •     kapitalny remont dachu (1985)
 •     kapitalny remont sanitariów i kanalizacji oraz sali gimnastycznej (1985/86)
 •     ogrodzenie posesji

    Organizacja pracy szkoły: z dniem 28.I 1985r. wchodzi w życie nowy Statut Szkoły Podstawowej anulujący ten z roku 1965.

 SZTANDAR DLA SZKOŁY

Decyzją R.P. z 26.I 1985r. rozpoczęto akcję sztandarową z okazji 15-lecia istnienia szkoły, który przypadał na rok szkolny 1987/88.
Na rzecz Komitetu Sztandarowego zaczęły wpływać pieniądze z zakładów pracy i Komitetu Rodzicielskiego. 26.V 1986r. młodzież szkoły zorganizowała imprezę w Domu Robotniczym  w Czechowicach-Dziedzicach pod hasłem “Dzieci Rodzicom”, której dochód w kwocie 98 tys. Przeznaczono na akcję sztandarową. Ogółem zebrano 232277,90 zł (27.06.1986r).
6.XI 1987r. Grono Pedagogiczne opracowało regulamin związany z udziałem sztandaru na uroczystościach szkolnych. Stwierdzono, że: “Sztandar szkoły jest atrybutem wychowawczym, symbolem wartości moralnych, zdyscyplinowaniem i wspólnotą uczniów naszej szkoły”.

 STAN WOJENNY 13.XII 1981r.

To tragiczne wydarzenie dla naszej Ojczyzny odbiło swe piętno i na pracy SP nr 8.
6.I 1982r. odbyła się konferencja, której celem była analiza dokumentu Min. Ośw. i Wych. “Oświata  w czasie stanu wojennego”. Zgodnie z wytycznymi wzrastała rola dyrektora szkoły, który ponosił “ jednostkową odpowiedzialność za prawidłową organizację i sprawne funkcjonowanie szkoły (placówki)”.
Dyrektor E. Zakrzewski zaapelował do pedagogów: “Wszystkie emocje, nieporozumienia zostawić, przemyśleć i jeden drugiemu pomóc, by Rada Pedagogiczna była jedna, by pomagać sobie i pogodzić się. Wierzę, że wszyscy będą jednakowo realizować plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły”.

 PIERWSZE KOMPUTERY

Dzisiaj w dobie komputerów, internetu warto zadać sobie pytanie, kiedy rodzi się zainteresowanie tymi urządzeniami w procesie dydaktycznym. W SP nr 8 to pytanie postawiono już 15.IV 1988r. na konferencji Rady Pedagogicznej, gdzie zaproszeni goście, byli uczniowie szkoły W. Gierlotka i M. Chmielniak, wygłosili pogadankę o roli komputerów w rozwoju społeczeństw.
Upłynęło 10 lat i w naszej szkole uroczyście otwarto pracownię komputerową. W tej uroczystości obok uczniów naszej szkoły, Grona Pedagogicznego zaproszono władze naszego miasta: burmistrza p. J. Bergera i przewodniczącego Rady Miasta p. Z. Mizerę.
Dzisiaj zgodnie z rozporządzeniem M.E.N. każde gimnazjum, szkoła podstawowa dysponuje sprzętem komputerowym z dostępem do internetu.

 KOLEJNE LATA

Placówka funkcjonuje zgodnie z wytycznymi Min. Ośw. i Wych. i pod ogromnym wpływem czynników politycznych, a przede wszystkim PZPR.
Szkoła współpracowała ze środowiskiem lokalnym:

 •   Komitetem Osiedlowym,
 •   Funkcjonował Uniwersytet dla Rodziców, który organizował szereg wykładów mówiących o roli wychowawczej w szkole i rodzinie,
 •   Nawiązano bezpośredni kontakt i współpracę z MO, między innymi w akcji “Nieletni”,
 •   Współpraca z Zakładem Opiekuńczym , Spółdzielnią Mieszkaniową.

        Wykonano inwestycje:

 •   studio radiowo-telewizyjne(1979r)
 •   pracownie: fizyczną, chemiczną, biologiczną, zpt, klasopracownie: matematyczna, historyczna,     j. rosyjskiego, nauczania początkowego, wych. muzycznego, pomieszczenia dla ogniska przedszkolnego (1980r).

 NADCHODZI NOWE...

Wraz z demokratyzacją życia w kraju po “Okrągłym Stole” zmiany dotarły do szkoły. Już 23.06.1989r. padł wniosek mgr H. Czadera o zmianę patrona szkoły. Decyzją R.P. z 31.VIII 1989r. placówka przyjęła imię “Polaka-patrioty, sportowca-olimpijczyka Janusza Kusocińskiego”. Zmiana również nastąpiła w nauczaniu języka obcego - j. rosyjski został wyparty przez j. angielski.
Wśród Rady Pedagogicznej pojawiają się osoby duchowne uczące lekcji religii zgodnie z wolą rodziców.
Kolejno wprowadzane są zmiany w systemie Oświaty. Opracowano nowy statut szkoły.
Rok 1993/94 był zgodnie z “Ustawą o systemie oświaty art.104” zapowiedzią przekazania szkół podstawowych “z dniem 1.I 1994. do obowiązkowych zadań gminy”.
Rok szkolny 1997/98 to 25-lat działalności placówki. Odbyły się uroczystości powiązane z odsłonięciem tablicy pamiątkowej.

 OSTATNI DYREKTOR SP NR 8 MGR M. SZKUCIK

9.V 1988r. R.P. jednogłośnie zatwierdziła na stanowisko dyrektora szkoły mgr M. Szkucika, nauczyciela, który pracował w tej placówce od początku jej istnienia do odejścia na emeryturę.
Jednocześnie pożegnano dyrektora mgr E. Wożniaka.
Początek “dyrektorowania” mgr M. Szkucika był owocny.

 • Wybudowano szatnię, położono chodnik, wykonano remont sali gimnastycznej. Uruchomiono pracownię komputerową.


 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 - CZYLI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 + GIMNAZJUM

W 1999/2000 nastąpiła “rewolucja” w systemie oświaty w Polsce.
Zgodnie z ustawą sejmową szkolnictwo podst. i średnie przyjmuje nowe ramy:

 •     6 klas szkoły podstawowej,
 •     3 lata gimnazjum,
 •     3 lata szkoły średniej.

Poszczególne etapy edukacji kończą się egzaminem.
I w tym roku pożegnaliśmy p. dyrektora mgr M. Szkucika, który odszedł na emeryturę.
W wyniku przeprowadzonych konkursów dyrektorem szkoły została mgr A. Mizera, która pełniła tą funkcję do roku 2019.

 

 ROK SZKOLNY 2004/2005 - powstanie Gimnazjum nr 2, im. Janusza Kusocińskiego

Okres dyrektorowania p. dyrektor A. Mizery także jest bardzo owocny:

 •     Powstała druga pracownia komputerowa - 2006 r.
 •     W bibliotece szkolnej powstało centrum multimedialne - 2007 r.
 •     Zbudowano nowoczesną halę gimnastyczną wyposażoną w widownię - 2008 r.
 •     Remont sal lekcyjnych oraz świetlicy szkolnej.
 •     Wszystkie sale lekcyjne zostały wyposażone w sprzęt komputerowy.
 •     W większości klas są rzutniki multimedialne i sukcesywnie ich przybywa.
 •     Posiadamy trzy tablice multimedialne.

Od września 1999 sierpnia roku 2007 roku, funkcję zastępcy dyrektora pełniła mgr Krystyna Michalik.
Od września 2007 do sierpnia 2014 roku obowiązki zastępcy pełniła mgr Magdalena Smagoń.
Od września 2014 do sierpnia 2017 roku obowiązki wice dyrektora pełniła mgr Urszula Jakubiak.
We wrześniu 2017 nowym wice dyrektorem została mgr Aleksandra Borgieł

 ROK SZKOLNY 2017/2018 - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Kusocińskiego

W tym roku kolejny raz system oświaty zostaje zreformowany a nasza szkoła wraca do systemu ośmioklasowego.

 

ROK SZKOLNY 2019/2020  

 

W tym roku dyrektorem szkoły zostaje mgr Marta Porębska, która tą funkcję pełni do dzisiaj. Zastępcą dyrektora zostaje mgr Agata  Krywult.

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

To ważny rok dla całej społeczności szkolnej. Od września trwały przygotowania do obchodów 50-lecia naszej szkoły. 

Gala jubileuszowa odbyła się 27 maja 2023 roku.

                                                                                                         

                                                                                              Opracowała mgr Elżbieta Chmielniak