Rekrutacja do 1 klasy

Lista uczniów przyjętych do 1 klasy: 

Lista kandydatów do 1 klasy  

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

Regulamin rekrutacji

do klas pierwszych

 

Szkoły Podstawowej nr 8 im. Janusza Kusocińskiego

w Czechowicach-Dziedzicach

na rok szkolny 2023/2024

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1148 z późn. zmianami).

2) Uchwała Nr XXXI/332/17 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w

postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez

Gminę Czechowice-Dziedzice oraz określenia dokumentów niezbędnych do

potwierdzenia tych kryteriów.

3) Zarządzenie Nr 5/20 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 7 stycznia 2020r.

w sprawie ustalenia czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu

uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021.

 

§ 1

 

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 im Janusza Kusocińskiego

w Czechowicach-Dziedzicach uczniowie przyjmowani są:

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia (załącznik

nr 1 do Regulaminu rekrutacji),

b) na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła

dysponuje wolnymi miejscami (załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji).

2. Zapisu do szkoły dokonują rodzice (opiekunowie prawni).

3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku

kalendarzowym kończą siedem lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego oraz dzieci

sześcioletnie, których rodzice deklarują wcześniejsze rozpoczęcie nauki, które

ponadto odbyły obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub posiadają

opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4. Szkoła za pomocą wybranych środków przekazu – ogłoszenie na tablicy ogłoszeń

w siedzibie szkoły, strona internetowa - informuje rodziców (prawnych opiekunów)

o konieczności zapisania dziecka do klasy pierwszej do 29 lutego .

 

§ 2

 

1. W przypadku, gdy liczba wniosków o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza

obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła,

dyrektor przeprowadza rekrutację kandydatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a) dziecko z zamieszkałe na terenie gminy Czechowice-Dziedzice (70 pkt),

b) dziecko odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w szkole, do której kandyduje

(32 pkt),

c) dziecko posiada rodzeństwo w placówce, do której kandyduje (16 pkt),

d) korzystny dojazd do szkoły (8 pkt),

e) opieka rodziny zamieszkałej w pobliżu szkoły (4 pkt),

f) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły, do której kandyduje

(2 pkt).

2. Warunkiem przyjęcia dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej jest złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) pisemnego wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami, potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1.

3. Wniosek i oświadczenia rodziców należy złożyć w terminie od 1 do 29 lutego

2020 r. w sekretariacie szkoły.

4. W przypadku równej ilości punktów opisanych w punktach 1a), 1b), 1c), 1d) 1e), 1f),

decyduje data wpływu wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

 

§ 3

 

1. O przyjęciu do szkoły dziecka spoza obwodu decyduje Komisja Rekrutacyjna

powołana przez dyrektora szkoły w składzie: przewodniczący i co najmniej dwóch

członków.

2. Komisja dokonuje weryfikacji dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 w terminie

do 6 marca 2021 r.

3. W wyniku weryfikacji komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych po rekrutacji do 11 marca 2021 r.

4. Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do szkoły do dnia 27 marca w postaci

pisemnego oświadczenia (załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji). Brak

potwierdzenia skutkuje nieumieszczeniem dziecka na liście kandydatów przyjętych.

5. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych do klasy pierwszej do 31 marca 2021 r.

6. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności

alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

 

§ 4

 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica

kandydata z wnioskiem.

3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów,

która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał

w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia

komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły

służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§5

 

1. W sytuacji, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje

wolnymi miejscami, przeprowadza się uzupełniające postępowanie rekrutacyjne

w terminach zawartych w Zarządzeniu Nr 5/20 Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 5 stycznia 2021r.

 

 

Regulamin wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Janusza Kusocińkiego w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 stycznia 2021 r.

Harmonogram REKRUTACJI 2023/2024

ZAŁĄCZNIKI

RODO - do druku

KRYTERIA